แสดงข้อมูลคำสั่ง / หนังสือสั่งการ (ใหม่)

ลำดับ เลขที่ วันที่ เรื่อง
เอกสาร
1 - 2024-05-30 โลโก้ "๑๐ ปี ศูนย์ดำรงธรรม นำสุขสู่ปวงชน" ดาวน์โหลด
2 มท 0205.3/ว 3021 2024-03-21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
3 มท 0205.3 (ว2888) 2024-03-19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
4 นร 0305/ว23060 2023-12-15 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
5 - 2023-12-06 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
6 มท 0205.3/ว 8748 2023-09-19 ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
7 ด่วนที่สุด ที่ มท 0205.3 (ว6938) 2023-09-19 ด่วนที่สุด ที่ มท 0205.3 (ว6938) ดาวน์โหลด
8 มท 0205.3/ว 5737 2023-06-29 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
9 มท 0205.3/ว 5319 2023-06-15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสู่ศูนย์ดำรงธรรมยุคใหม่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
10 มท 0205.3/1837 2023-05-09 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
11 - 2023-04-11 แจ้งเตือนภัยผู้แอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
12 มท 0205.3/ ว 2566 2023-03-30 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
13 ด่วนที่สุด ที่ มท 0205.3 (ว1820) 2023-03-08 เรื่อง แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
14 มท 0205.3/ว 1237 (ด่วนที่สุด) 2023-02-16 แจ้งผลการวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ดาวน์โหลด
15 มท 0205.3/ว 1177 2023-02-14 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการยุติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบัน ดาวน์โหลด
16 มท 0205.3/ว 974 2023-02-07 การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการรายงานผลตัวชี้วัดของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
17 มท 0205.3/ว 606 (ด่วนที่สุด) 2023-01-25 การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ดาวน์โหลด
18 มท. 0205.3/ว 8811 (ด่วนที่สุด) 2022-11-25 การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
19 มท 0205.3/ว 4435 2022-03-16 การรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สายด่วน 1567 ดาวน์โหลด
20 0 2021-12-27 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
21 0 2021-12-01 การจัดทำประวัติพลเมืองดี ดาวน์โหลด
22 มท 0205.3/ว 6725 2021-11-26 รางวัลพลเมืองดี 2564 ดาวน์โหลด
23 มท 0205.3/ว 6644 2021-11-23 เปลี่ยนแปลงแบบรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน - แบบรายงานที่ 1 ดาวน์โหลด
24 มท 0205.3/ว 6108-6109 2021-10-26 หนังสือแจ้งการรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ดาวน์โหลด
25 มท 0205.3/ว 4989 2021-08-31 ขอยกเลิกการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
26 มท 0205.3/ว 4481 2021-08-05 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ที่คงค้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 ที่ดำเนินการจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
27 มท 0205.3/ว 4044 2021-07-14 มาตราการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหวา่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลด
28 มท 0205.3/ว 2449 2021-07-13 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่คงค้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 ที่ดำเนินการจนเป็นที่ยุติในมีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
29 มท 0205.3/ว 3718 2021-06-29 หนังสือซักซ้อมจังหวัด เรื่องการรายงานผล ดาวน์โหลด
30 มท. 0205.3/ว 2532 2021-04-30 การประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
31 มท 0205.3/ว 2288 2021-04-21 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
32 มท 0205.3/ว 2270 2021-04-20 ขอเลื่อนการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
33 มท 0205.3/ว 2115 2021-04-09 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดการฉ้อโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ดาวน์โหลด
34 มท 0205.3/ว 1058 2021-04-01 ***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ดำรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งวดที่ 2) ดาวน์โหลด
35 มท 0205.3/ว 1933 2021-03-31 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดการฉ้อโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลด
36 มท 0205.3/ว 1718 2021-03-24 การปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ดาวน์โหลด
37 มท 0205.3/ว 1384 2021-03-10 รายงานผลตัวชี้วัดการปฎิบัติราชการของศูนย์ดำรงธรรม สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 (รอบการประเมินที่ 1/2564) ดาวน์โหลด
38 มท 0205.3/ ว607 2021-01-29 การดำเนินการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ดาวน์โหลด
39 มท 0205.3/ว 447 2021-01-12 เรื่องการรรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ดาวน์โหลด
40 มท 0205.3/ว7614 2020-12-24 การจัดทำโครงการศูนย์ดำรงธรรมบริการด้วยใจคนไทยยิ้มได้ เป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี2564 ดาวน์โหลด
41 มท 0205.3/ว 18331 2020-11-13 แจ้งการจัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งวดที่ 1) ดาวน์โหลด
42 มท 0205.3/ว 6700 2020-11-09 การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
43 มท 0205.3/ว 6376 2020-10-22 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตามตัวชี้วัดสำนักงานปลักกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
44 มท 0205.3/ว 2422 2020-04-24 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตามตัวชี้วัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดแสดงข้อมูลคำสั่ง / หนังสือสั่งการ (เก่า)

ลำดับ
เลขที่
วันที่
เรื่อง
เอกสาร
1 มท. 0226.2/ว 4882 20 ส.ค. 63 การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563
2 มท. 0205.3/ว2020 28 มี.ค. 63 การดำเนินงานตามนโยบายการจัดระบเบียบสังคม ดาวน์โหลด
3 มท. 0205.3/ว1658 18 มี.ค. 63 จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 2) ดาวน์โหลด
4 มท. 0205.3/ว6126 10 ต.ค. 62 จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่1) โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ดาวน์โหลด
5 มท.0205.3/ว4896 20 ส.ค. 62 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าถวายฎีกาขอรพะราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
6 มท.0205.3/ว4637 5 ส.ค. 62 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
7 มท.0205.3/ว3812 26 มิ.ย. 62 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
8 มท.0205.3/ว3625 18 มิ.ย. 62 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหรือการยุติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการกำหนดแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลด
9 มท.0205.3/ว1057 15 ก.พ. 62 รายงานข้อมูลศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัด ดาวน์โหลด
10 มท.0205.3/ว0817 5 ก.พ. 62 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลด
11 มท.0205.3/ว7491 20 ธ.ค. 61 การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่
12 มท.0205.3/ว7359 13 ธ.ค. 61 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลด
13 มท.0205.3/ว6915 26 พ.ย. 61 แนวทางการปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม ดาวน์โหลด
14 มท.0205.3/ว6915 26 พ.ย. 61 การรายงานเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
15 มท.0205.3/6654 16 พ.ย. 61 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายเริงด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
16 มท.0205.3/6628 15 พ.ย. 61 การดำเนินการในการบรรเทาผลกระทบเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม ดาวน์โหลด
17 มท.0205.3/ว6276 12 พ.ย. 61 จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งวดที่ 1) ดาวน์โหลด
18 มท.0205.3/ว6238 31 ต.ค. 61 เร่งรัดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรเทาผลการกระทบจากการจัดระเบียบสังคมประจำจังหวัด ดาวน์โหลด
19 มท.0205.3/ว5955 16 ต.ค. 61 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ระยะที่่ 6 รอบที่ 36 - 39 ดาวน์โหลด
20 มท.0205.3/ว5955 16 ต.ค. 61 การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการรับบริการจากศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
21 มท.0205.3/ว5949 16 ต.ค. 61 แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
22 - 18 ก.ค. 61 แบบรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
23 มท.0205.3/ว3831 13 ก.ค. 61 การประชาสัมพันธ์ความสำเร็จผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ครบรอบ 4 ปี ดาวน์โหลด
24 มท.0205.3/ว3755 11 ก.ค. 61 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
25 มท.0205.3/ว3058 7 มิ.ย.61 การประชุม video conference เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
26 มท.0205.3/ว2272 1 พ.ค. 61 การรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลด
27 - 27 เม.ย. 61 แบบรายงานตัวชี้วัดรายเดือนแบบใหม่ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
28 มท.0205.3/ว2177 25 เม.ย..61 แก้ไขจัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 2) ดาวน์โหลด
29 มท.0205.3/ว2129 25 เม.ย..61 จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 2) ดาวน์โหลด
30 มท.0205.3/ว1892 9 เม.ย..61 การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ดาวน์โหลด
31 มท.0205.3/ว1601 26 มี.ค.61 การรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
32 มท.0205.3/ว1503 16 มี.ค.61 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลด
33 มท.0205.3/ว1437 14 มี.ค.61 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ดาวน์โหลด
34 มท.0205.3/926 22 ก.พ. 61 สรุปผลการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
35 มท.0205.3/ว 0793 12 ก.พ. 61 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
36 มท.0205.3/ว 419 23 ม.ค. 61 แบบสำรวจข้อมูลศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปี 2561 ดาวน์โหลด
37 มท.0205.3/ว 7143 20 ธ.ค. 60 การดำเนินการตามโครงการของขวัญปีใหม่ 2561 ของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
38 มท.0205.3/ว6939 8 ธ.ค. 60 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลด
39 มท.0205.3/ว6937 8 ธ.ค. 60 โครงการสัมมานาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิมประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
40 มท.0205.3/ว6945 8 ธ.ค. 60 แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังบุคคล/กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายต้มตุ๋นหลอกลวง ดาวน์โหลด
41 มท.0205.3/ว6892 8 ธ.ค. 60 แบบรายงานการกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
42 มท.0205.3/ว6542 17 พ.ย. 60 แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
43 มท.0205.3/ว19350 10 พ.ย. 60 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
44 - 6 พ.ย. 60 แบบโอนจัดสรรงบประมาณ ดาวน์โหลด
45 มท.0205.3/ว5250 3 พ.ย. 60 จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่1) ดาวน์โหลด
46 มท.0205.3/ว5834 11 ต.ค. 60 เลื่อนการประชุม VDO Conference ดาวน์โหลด
47 มท.0205.3/ว5760 9 ต.ค. 60 การดำเนินงานตามขั้นตอนปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (Work Flow) ดาวน์โหลด
48 มท.0205.3/ว5623 3 ต.ค. 60 การดำเนินงานตามขั้นตอนปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (Work Flow) ดาวน์โหลด
49 มท.0205.3/ว5252 18 ก.ย. 60 การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ๋ ดาวน์โหลด
50 มท.0205.3/ว5095 13 ก.ย. 60 แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาค ดาวน์โหลด
51 มท.0218/ว4741 24 ส.ค. 60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของศูนย์ดำรงธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด
52 - 16 ส.ค.60 ประเด็นการประชุมผ่านระบบVideoConferenceเพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลด
53 มท.0205.3/ว 4313 4 ส.ค.60 รายงานตัวชี้วัดรอบ 10 เดือน ดาวน์โหลด
54 - 19 ก.ค.60 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด
55 มท.0205.3/ว 3779 6 ก.ค.60 แบบรายงานเรื่องร้องเรียนกรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ดาวน์โหลด
56 มท.0205.3/ว 3750 4 ก.ค.60 แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ดาวน์โหลด
57 มท.0205.3/ว 3385 19 มิ.ย.60 การประชุมกลุ่มปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
58 - 7 มิ.ย.60 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลด
59 มท.0205.3/ว 1707 31 พ.ค.60 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่2) ดาวน์โหลด
60 มท.0205.3/ว 2715 19 พ.ค.60 การเข้าร่วมประชุมกลุ่มปฏิบัติการและการตอบแบบสอมถามเพื่อประเมินขีดความสามารถของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
61 มท.0211.6/ว341 15 พ.ค.60 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ดาวน์โหลด
62 มท.0205.3/ว2373 3 พ.ค.60 แจ้งการใช้งานโปรแกรมระบบงานรับและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรระบบใหม่และยกเลิกการใช้งานระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ระบบเดิม ดาวน์โหลด
63 มท.0205.3/ว2343 2 พ.ค.60 ผู้รับผิดชอบระบบจัดการเรื่องร้องเรียนระบบใหม่จังหวัด ดาวน์โหลด
64 มท.0205.3/ว2260 27 เม.ย.60 การกำกับและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมให้ประสบผลสำเร็จ ดาวน์โหลด
65 มท.0205.3/ว1948 11 เม.ย.60 แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ดาวน์โหลด
66 มท.0205.3/ว1938 10 เม.ย.60 ปรับปรุงแบบรายงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2560 ดาวน์โหลด
67 มท.0205.3/ว1868 7 เม.ย.60 การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 ดาวน์โหลด
68 มท.0205.3/ว1861 7 เม.ย.60 แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2 ดาวน์โหลด
69 มท.0205.3/ว1271 30 มี.ค.60 สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
70 มท.0205.3/ว1271 8 มี.ค.60 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
71 มท.0205.3/ว1167 6 มี.ค.60 สำรวจเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่แก้ไขยากหรือค้างการพิจารณามานาน ดาวน์โหลด
72 มท.0205.3/ว0567 6 ก.พ.60 เอกสารติดตั้งและทดสอบระบบงานรับและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
73 มท.0205.3/ว0190 17 ม.ค.60 การรายงานผลตามตัวชี้วัดของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
74 มท.0205.3/ว0146 13 ม.ค.60 อบรมการใช้โปรแกรมระบบงานรับและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
75 มท.0205.3/ว0066 9 ม.ค.60 การจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด
76 มท.0205.3/ว0015 5 ม.ค.60 ขอให้ตรวจสอบคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ดาวน์โหลด
77 มท.0205.3/ว7559 28 ธ.ค.59 การดำเนินการตามโครงการของขวัญปีใหม่ 2560ของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
78 มท.0205.3/ว7542 28ธ.ค.59 การส่งมอบคุรุภัณฑ์ตามโครงการให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ดาวน์โหลด
79 มท.0205.3/22676 22ธ.ค.59 การสำรวจข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรมกรณีถูกดำเนินคดีอาญา ดาวน์โหลด
80 มท.0205.3/ว6409 7 พ.ย.59 การอบรมการใช้โปรแกรมระบบงานรับและติดตามเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
81 มท.0205.3/ว6406 7 พ.ย.59 ขอทราบความต้องการเนื้อหาความรู้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดต้องการให้บรรจุในหลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา ดาวน์โหลด
82 มท.0205.3/ว6139 26 ต.ค.59 สรุปผลการประชุมหารือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ดาวน์โหลด
83 มท.0205.3/ว6079 21 ต.ค.59 การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
84 - - ตัวอย่าง แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ดาวน์โหลด
85 มท.0205.3/ว5788 10 ต.ค.59 การในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดาวน์โหลด
86 มท.0205.3/ว17719 7 ต.ค.59 ขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมด้านยุติธรรมชุมชน ดาวน์โหลด
87 มท.0205.3/ว5759 7 ต.ค. 59 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งวดที่ 1) ดาวน์โหลด
88 มท.0205.3/ว5488 28 ก.ย.59 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด
89 มท.0205.3/ว5080 8 ก.ย.59 การดำเนินโครงการตรวจนิเทศ และติดตามงานศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
90 มท.0307.2/ว4318 1 ส.ค.59 การจำแนกข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
91 มท.0205.3/ว4157 25 ก.ค.59 การพัฒนางานศูนย์ดำรงธรรมด้านระบบการรายงาน ดาวน์โหลด
92 มท.0205.3/ว4070 15 ก.ค.59 แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
93 มท.0205.3/ว3958 11 ก.ค.59 การดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพิ่มทักษะความสามารถบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
94 มท.0205.3/ว3882 6 ก.ค.59 แบบสำรวจข้อมูลศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ดาวน์โหลด
95 มท.0205.3/ว3874 6 ก.ค.59 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมในห้วง 3 ปี ดาวน์โหลด
96 มท.0205.3/ว3721 29 มิ.ย.59 การพัฒนางานศูนย์ดำรงธรรม -ร่าง- แบบรายงานผลการดำเนินการ ดาวน์โหลด
97 มท.0205.3/ว2497 4 พ.ค.59 แบบสอบถามความคิดเห็นในการปรับปรุงงานของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
98 - - บัญชีรายการมอบอำนาจตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด
99 มท 0205.3/ว2432 2 พ.ค.59 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งวดที่2) ดาวน์โหลด
100 มท.0205.3/ว2092 12 เม.ย.59 ให้รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
101 มท.0205.3/ว1999 7 เม.ย.59 แบบรายงานการดำเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ดาวน์โหลด
102 มท0205.3/ว1635 21 มี.ค.59 ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดผ่านการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference : VTC) ดาวน์โหลด
103 - 14 มี.ค.59 powerpoint โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 1-3 ดาวน์โหลด
104 มท0205.3/ว1103 24 ก.พ.59 แบบรางานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมตามตัวชี้วัดร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ดาวน์โหลด
105 มท0205.3/ว1048 19 ก.พ.59 โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์รุ่น 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ดาวน์โหลด
106 มท.0205.3/ว0955 19 ก.พ.59 โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและจริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์รุ่นที่ 1 ภาคกลาง ดาวน์โหลด
107 มท.0205.3/ว0121 8 ม.ค.59 ให้ตรวจสอบการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวประเทศเนปาล-ผ่านศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
108 มท.0205.3/ว7794 29 ธ.ค.58 หนังสือแจ้งช่องทางการรายงานผลของขวัญปีใหม่ 2559 ของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
109 มท.0205.3/ว7713 28 ธ.ค.58 การดำเนินการตามโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 ของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
110 มท.0205.3/ว7691 25 ธ.ค.58 เอกสารการใช้ Appication Spond ดาวน์โหลด
111 มท.0205.3/ว7564 18 ธ.ค.58 สรุปผลการประชุมการติดตามการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ดาวน์โหลด
112 มท.0205.3/ว6210 19 ต.ค.58 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
113 - 30 ก.ย.58 ตัวอย่าง-ขอความเห็นชอบจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
114 มท.0205.3/ว5569 28 ก.ย.58 ขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงคืนผืนป่าในทุกพื้นที่ ดาวน์โหลด
115 - 28 ก.ย. 58 งบประมาณศูนย์ดำรงธรรม ปี 2559 ดาวน์โหลด
116 นร.0704/ว102 2 ก.ย.58 การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
117 มท.0205.3/ว5290 14 ก.ย.58 การดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลร้องทุกข์ผ่านระบบสารสนเทศและ Call Center สายด่วน 1567 ในการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
118 มท.0205.3/ว5152 7 ก.ย.58 ขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสรุปรายชื่อผู้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาลที่บริจาคผ่านศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดตามแบบรายงาน ดาวน์โหลด
119 มท.0205.3/ว4984 31 ส.ค.58 การดำเนินโครงการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความเห็นการทำงานศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
120 มท0205.3/ว4270 29 ก.ค.58 โครงการอบรมเพิ่มทักษะ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ ดาวน์โหลด
121 มท.0211.3/ว3184 8 มิ.ย.58 การให้บริการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านศูนย์ดำรงธรรมและจังหวัด ดาวน์โหลด
122 มท.0205.3/ว9665 19 พ.ค.58 แบบรายงานผู้รับบริจาคเงินช่วยเหลือเนปาล ดาวน์โหลด
123 มท.0205.3/ว2708 15 พ.ค.58 การประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ชี้แจงแนวทางการรับจดทะเบียนผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
  **ดาวน์โหลดประเด็นการประชุม
ดาวน์โหลด
124 มท.0205.3/ว2486 1 พ.ค.58 การประชุมทางไกล (Video Conference)เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดาวน์โหลด
125 มท.0617/ว2414 28 เม.ย.58 การรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด
126 มท.0205.3/ว2410 28 เม.ย.58 ขอความร่วมมือในการแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็นประธานคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมจังหวัด ดาวน์โหลด
127 มท.0617/ว2392 27 เม.ย.58 การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ดาวน์โหลด
128 มท.0205.3/ว2203 17 เม.ย.58 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกับศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
129 มท0205.3/ว1573 13 มี.ค.58 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
130 มท0205.3/ว1416 6 มี.ค.58 คำของบประมาณสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปี 2559 ดาวน์โหลด
131 มท0205.3/01409 21 ม.ค.58 การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ดาวน์โหลด
132 มท0205.3/ว4687 25 ธ.ค.57 การดำเนินการตามโครงการ ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชม. ดาวน์โหลด
133 มท0205.3/ 19 ธ.ค.57 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ รวมทั้งเรื่องคงค้างอยู่หรือเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดาวน์โหลด
134 มท.0205.3/ว4513 16 ธ.ค.57 แจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพร้อมรายงานสถิติการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้วย ดาวน์โหลด
135 มท.0205.1/ว3359 8 ต.ค.57 แนวทางการพัฒนาและวางกรอบการบูรณาการการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลด
136 มท.0205.1/ว8699 19 ก.ย.57 ขอทราบข้อมูลสถานที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
137 มท.0205.3/ว2285 29 ส.ค.57 การบันทึกข้อมูลเรื่องหนี้นอกระบบ ในเว็บไซต์ www.1567.moi.go.th/login/loginback.aspx ดาวน์โหลด
138 มท.0205.3/ว2499 27 ส.ค.57 ขอแจ้งข่าวเพื่อเตรียมดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ดาวน์โหลด
139 436/2557 13 ส.ค.57 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด