การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของ คสช. 


การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

  กรมป่าไม้
  ระบบค้นหาการบุกรุกทำลายป่า (แผนที่) กรมป่าไม้
  ระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า และควบคุมไฟป่า
  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
  เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การคุ้มครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์