โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรม

Alpsภารกิจหน้าที่ โดยสังเขป   


Alps

- รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

- ประสานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์

- ประมวลแยกแยะเรื่องร้องทุกข์จากช่องทาง/หน่วยงาน

- งานให้คำปรึกษาแนะนำกับประชาชน

- ประสานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท/แก้ไขปัญหาของประชาชน

- งานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานศูนย์ดำรงธรรม

- ประสานการจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว

- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

- งานส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (E-Report)

- งานติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม

- งานทูลเกล้าถวายฎีกาจากสำนักราชเลขาธิการ

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย