สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย  
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัย  
สายด่วนสำหรับบริการทางการแพทย์  
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค  
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ