Open Data ของศูนย์ดำรงธรรม

ปีงบประมาณ
รายงานจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสถานะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
(ตามประเภทงานบริการ)
รายงานสถานะเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(ตามช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
รายงานจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
(ตามประเภทเรื่อง)
รายงานภาพรวมสถิติเรื่องร้องทุกข์
(สถานะ)
2563 - 2566
CSV
CSV
CSV
CSV
CSV