กระทรวงมหาดไทย  
กรมการปกครอง  
กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย