แสดงข้อมูลข่าวกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์ลำดับ
รูปภาพ ชื่อ
1
First slide
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนมีนาคม 2567
2
First slide
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
3
First slide
การลงพื้นที่ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4
First slide
-
5
First slide
แบบสำรวจช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
6
First slide
ไฟล์บรรยายวิทยากรและภาพการสัมมนาศูนย์ดำรงธรรม 2566
7
First slide
แบบรายงานการให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนในระดับพื้นที่ โดยรวมเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ครบจบในแอปพลิเคชันทางรัฐ
8
First slide
สรุปรายงานการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (รายงานตัวชี้วัด : ทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน)
9
First slide
การรายงานการรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สายด่วน 1567 (รายงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์)
10
First slide
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ ระหว่าง วันที่ ๙ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
11
First slide
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
12
First slide
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
13
First slide
ติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่นี่... คลิก!!
14
First slide
รับชม วีดีโอศูนย์ดำรงธรรมทั้งหมด
15
First slide
ติดตามการรายงานสถานการณ์ โควิด-19 แบบ(Real Time)
16
First slide
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
17
First slide
การป้องปรามการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน(แชร์ลูกโซ่)
18
First slide
แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
19
First slide
เอกสารประกอบการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานศูนย์ดำรงธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจตาม
20
First slide
วิธีการบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสแชร์ลูกโซ่


ประชาสัมพันธ์