แสเดงข้อมูลคำสั่ง / หนังสือสั่งการ (2558)ลำดับ เลขที่ วันที่ เรื่อง
เอกสาร
1 มท.0205.3/ว7794 29 ธ.ค.58 หนังสือแจ้งช่องทางการรายงานผลของขวัญปีใหม่ 2559 ของศูนย์ดำรงธรรม
2 มท.0205.3/ว7713 28 ธ.ค.58 การดำเนินการตามโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 ของศูนย์ดำรงธรรม
3 มท.0205.3/ว7691 25 ธ.ค.58 เอกสารการใช้ Appication Spond
4 มท.0205.3/ว7564 18 ธ.ค.58 สรุปผลการประชุมการติดตามการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
5 มท.0205.3/ว6210 19 ต.ค.58 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
6 - 30 ก.ย.58 ตัวอย่าง-ขอความเห็นชอบจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
7 มท.0205.3/ว5569 28 ก.ย.58 ขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงคืนผืนป่าในทุกพื้นที่
8 - 28 ก.ย. 58 งบประมาณศูนย์ดำรงธรรม ปี 2559
9 นร.0704/ว102 2 ก.ย.58 การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
10 มท.0205.3/ว5290 14 ก.ย.58 การดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลร้องทุกข์ผ่านระบบสารสนเทศและ Call Center สายด่วน 1567 ในการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม
11 มท.0205.3/ว5152 7 ก.ย.58 ขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสรุปรายชื่อผู้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาลที่บริจาคผ่านศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดตามแบบรายงาน
12 มท.0205.3/ว4984 31 ส.ค.58 การดำเนินโครงการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความเห็นการทำงานศูนย์ดำรงธรรม
13 มท0205.3/ว4270 29 ก.ค.58 โครงการอบรมเพิ่มทักษะ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ
14 มท.0211.3/ว3184 8 มิ.ย.58 การให้บริการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านศูนย์ดำรงธรรมและจังหวัด
15 มท.0205.3/ว9665 19 พ.ค.58 แบบรายงานผู้รับบริจาคเงินช่วยเหลือเนปาล
16 มท.0205.3/ว2708 15 พ.ค.58 การประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ชี้แจงแนวทางการรับจดทะเบียนผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
  **ดาวน์โหลดประเด็นการประชุม
17 มท.0205.3/ว2486 1 พ.ค.58 การประชุมทางไกล (Video Conference)เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
18 มท.0617/ว2414 28 เม.ย.58 การรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ฉบับที่ 2
19 มท.0205.3/ว2410 28 เม.ย.58 ขอความร่วมมือในการแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็นประธานคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมจังหวัด
20 มท.0617/ว2392 27 เม.ย.58 การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
21 มท.0205.3/ว2203 17 เม.ย.58 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกับศูนย์ดำรงธรรม
22 มท0205.3/ว1573 13 มี.ค.58 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
23 มท0205.3/ว1416 6 มี.ค.58 คำของบประมาณสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปี 2559
24 มท0205.3/01409 21 ม.ค.58 การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด