เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 

Alps


เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 

Alps
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม
  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรมโรงงานอุตสาหกรรมฒ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม