แสเดงข้อมูลคำสั่ง / หนังสือสั่งการ (2561)ลำดับ เลขที่ วันที่ เรื่อง
เอกสาร
1 มท.0205.3/ว7491 20 ธ.ค. 61 การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่
2 มท.0205.3/ว7359 13 ธ.ค. 61 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี
3 มท.0205.3/ว6915 26 พ.ย. 61 แนวทางการปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม
4 มท.0205.3/ว6915 26 พ.ย. 61 การรายงานเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2561
5 มท.0205.3/6654 16 พ.ย. 61 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายเริงด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6 มท.0205.3/6628 15 พ.ย. 61 การดำเนินการในการบรรเทาผลกระทบเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม
7 มท.0205.3/ว6276 12 พ.ย. 61 จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งวดที่ 1)
8 มท.0205.3/ว6238 31 ต.ค. 61 เร่งรัดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรเทาผลการกระทบจากการจัดระเบียบสังคมประจำจังหวัด
9 มท.0205.3/ว5955 16 ต.ค. 61 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ระยะที่่ 6 รอบที่ 36 - 39
10 มท.0205.3/ว5955 16 ต.ค. 61 การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการรับบริการจากศูนย์ดำรงธรรม
11 มท.0205.3/ว5949 16 ต.ค. 61 แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประจำปี พ.ศ. 2561
12 - 18 ก.ค. 61 แบบรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13 มท.0205.3/ว3831 13 ก.ค. 61 การประชาสัมพันธ์ความสำเร็จผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ครบรอบ 4 ปี
14 มท.0205.3/ว3755 11 ก.ค. 61 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม
15 มท.0205.3/ว3058 7 มิ.ย.61 การประชุม video conference เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16 มท.0205.3/ว2272 1 พ.ค. 61 การรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2561
17 - 27 เม.ย. 61 แบบรายงานตัวชี้วัดรายเดือนแบบใหม่ ประจำปี 2561
18 มท.0205.3/ว2177 25 เม.ย..61 แก้ไขจัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 2)
19 มท.0205.3/ว2129 25 เม.ย..61 จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 2)
20 มท.0205.3/ว1892 9 เม.ย..61 การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
21 มท.0205.3/ว1601 26 มี.ค.61 การรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
22 มท.0205.3/ว1503 16 มี.ค.61 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี
23 มท.0205.3/ว1437 14 มี.ค.61 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
24 มท.0205.3/926 22 ก.พ. 61 สรุปผลการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25 มท.0205.3/ว 0793 12 ก.พ. 61 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561
26 มท.0205.3/ว 419 23 ม.ค. 61 แบบสำรวจข้อมูลศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปี 2561