แสเดงข้อมูลคำสั่ง / หนังสือสั่งการ (2560)ลำดับ เลขที่ วันที่ เรื่อง
เอกสาร
1 มท.0205.3/ว 7143 20 ธ.ค. 60 การดำเนินการตามโครงการของขวัญปีใหม่ 2561 ของศูนย์ดำรงธรรม
2 มท.0205.3/ว6939 8 ธ.ค. 60 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี
3 มท.0205.3/ว6937 8 ธ.ค. 60 โครงการสัมมานาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิมประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4 มท.0205.3/ว6945 8 ธ.ค. 60 แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังบุคคล/กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายต้มตุ๋นหลอกลวง
5 มท.0205.3/ว6892 8 ธ.ค. 60 แบบรายงานการกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2560
6 มท.0205.3/ว6542 17 พ.ย. 60 แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7 มท.0205.3/ว19350 10 พ.ย. 60 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม
8 - 6 พ.ย. 60 แบบโอนจัดสรรงบประมาณ
9 มท.0205.3/ว5250 3 พ.ย. 60 จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่1)
10 มท.0205.3/ว5834 11 ต.ค. 60 เลื่อนการประชุม VDO Conference
11 มท.0205.3/ว5760 9 ต.ค. 60 การดำเนินงานตามขั้นตอนปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (Work Flow)
12 มท.0205.3/ว5623 3 ต.ค. 60 การดำเนินงานตามขั้นตอนปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (Work Flow)
13 มท.0205.3/ว5252 18 ก.ย. 60 การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ๋
14 มท.0205.3/ว5095 13 ก.ย. 60 แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาค
15 มท.0218/ว4741 24 ส.ค. 60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของศูนย์ดำรงธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
16 - 16 ส.ค.60 ประเด็นการประชุมผ่านระบบVideoConferenceเพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
17 มท.0205.3/ว 4313 4 ส.ค.60 รายงานตัวชี้วัดรอบ 10 เดือน
18 - 19 ก.ค.60 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560
19 มท.0205.3/ว 3779 6 ก.ค.60 แบบรายงานเรื่องร้องเรียนกรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ
20 มท.0205.3/ว 3750 4 ก.ค.60 แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
21 มท.0205.3/ว 3385 19 มิ.ย.60 การประชุมกลุ่มปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ดำรงธรรม
22 - 7 มิ.ย.60 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี
23 มท.0205.3/ว 1707 31 พ.ค.60 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่2)
24 มท.0205.3/ว 2715 19 พ.ค.60 การเข้าร่วมประชุมกลุ่มปฏิบัติการและการตอบแบบสอมถามเพื่อประเมินขีดความสามารถของศูนย์ดำรงธรรม
25 มท.0211.6/ว341 15 พ.ค.60 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
26 มท.0205.3/ว2373 3 พ.ค.60 แจ้งการใช้งานโปรแกรมระบบงานรับและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรระบบใหม่และยกเลิกการใช้งานระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ระบบเดิม
27 มท.0205.3/ว2343 2 พ.ค.60 ผู้รับผิดชอบระบบจัดการเรื่องร้องเรียนระบบใหม่จังหวัด
28 มท.0205.3/ว2260 27 เม.ย.60 การกำกับและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมให้ประสบผลสำเร็จ
29 มท.0205.3/ว1948 11 เม.ย.60 แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
30 มท.0205.3/ว1938 10 เม.ย.60 ปรับปรุงแบบรายงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2560
31 มท.0205.3/ว1868 7 เม.ย.60 การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560
32 มท.0205.3/ว1861 7 เม.ย.60 แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2
33 มท.0205.3/ว1271 30 มี.ค.60 สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2560
34 มท.0205.3/ว1271 8 มี.ค.60 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2560
35 มท.0205.3/ว1167 6 มี.ค.60 สำรวจเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่แก้ไขยากหรือค้างการพิจารณามานาน
36 มท.0205.3/ว0567 6 ก.พ.60 เอกสารติดตั้งและทดสอบระบบงานรับและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
37 มท.0205.3/ว0190 17 ม.ค.60 การรายงานผลตามตัวชี้วัดของศูนย์ดำรงธรรม
38 มท.0205.3/ว0146 13 ม.ค.60 อบรมการใช้โปรแกรมระบบงานรับและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
39 มท.0205.3/ว0066 9 ม.ค.60 การจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2560
40 มท.0205.3/ว0015 5 ม.ค.60 ขอให้ตรวจสอบคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง