แสเดงข้อมูลคำสั่ง / หนังสือสั่งการ (2559)ลำดับ เลขที่ วันที่ เรื่อง
เอกสาร
1 มท.0205.3/ว7559 28 ธ.ค.59 การดำเนินการตามโครงการของขวัญปีใหม่ 2560ของศูนย์ดำรงธรรม
2 มท.0205.3/ว7542 28ธ.ค.59 การส่งมอบคุรุภัณฑ์ตามโครงการให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
3 มท.0205.3/22676 22ธ.ค.59 การสำรวจข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรมกรณีถูกดำเนินคดีอาญา
4 มท.0205.3/ว6409 7 พ.ย.59 การอบรมการใช้โปรแกรมระบบงานรับและติดตามเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม
5 มท.0205.3/ว6406 7 พ.ย.59 ขอทราบความต้องการเนื้อหาความรู้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดต้องการให้บรรจุในหลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
6 มท.0205.3/ว6139 26 ต.ค.59 สรุปผลการประชุมหารือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
7 มท.0205.3/ว6079 21 ต.ค.59 การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
8 - - ตัวอย่าง แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
9 มท.0205.3/ว5788 10 ต.ค.59 การในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
10 มท.0205.3/ว17719 7 ต.ค.59 ขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมด้านยุติธรรมชุมชน
11 มท.0205.3/ว5759 7 ต.ค. 59 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งวดที่ 1)
12 มท.0205.3/ว5488 28 ก.ย.59 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
13 มท.0205.3/ว5080 8 ก.ย.59 การดำเนินโครงการตรวจนิเทศ และติดตามงานศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยประจำปี 2559
14 มท.0307.2/ว4318 1 ส.ค.59 การจำแนกข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม
15 มท.0205.3/ว4157 25 ก.ค.59 การพัฒนางานศูนย์ดำรงธรรมด้านระบบการรายงาน
16 มท.0205.3/ว4070 15 ก.ค.59 แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2559
17 มท.0205.3/ว3958 11 ก.ค.59 การดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพิ่มทักษะความสามารถบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปี 2559
18 มท.0205.3/ว3882 6 ก.ค.59 แบบสำรวจข้อมูลศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
19 มท.0205.3/ว3874 6 ก.ค.59 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมในห้วง 3 ปี
20 มท.0205.3/ว3721 29 มิ.ย.59 การพัฒนางานศูนย์ดำรงธรรม -ร่าง- แบบรายงานผลการดำเนินการ
21 มท.0205.3/ว2497 4 พ.ค.59 แบบสอบถามความคิดเห็นในการปรับปรุงงานของศูนย์ดำรงธรรม
22 - - บัญชีรายการมอบอำนาจตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550
23 มท 0205.3/ว2432 2 พ.ค.59 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งวดที่2)
24 มท.0205.3/ว2092 12 เม.ย.59 ให้รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
25 มท.0205.3/ว1999 7 เม.ย.59 แบบรายงานการดำเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
26 มท0205.3/ว1635 21 มี.ค.59 ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดผ่านการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference : VTC)
27 - 14 มี.ค.59 powerpoint โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 1-3
28 มท0205.3/ว1103 24 ก.พ.59 แบบรางานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมตามตัวชี้วัดร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
29 มท0205.3/ว1048 19 ก.พ.59 โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์รุ่น 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4
30 มท.0205.3/ว0955 19 ก.พ.59 โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและจริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์รุ่นที่ 1 ภาคกลาง
31 มท.0205.3/ว0121 8 ม.ค.59 ให้ตรวจสอบการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวประเทศเนปาล-ผ่านศูนย์ดำรงธรรม