แนะนำ  


Alps

Alps


Alps

Alps


Alps

Alps


Alps

AlpsAlpsAlps
วีดีโอแนะนำศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ช่วงการระบาดโควิค - 19 ระลอกใหม่   
ศูนย์ดำรงธรรมพื้นที่ความหวัง-ที่พึ่งของประชาชน   


Alpsวีดีโอการจัดตั้ง ศูนย์ดํารงธรรม

บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้.

ศูนย์ดำรงธรรมในปัจจุบัน
กระทรวงมหาดไทยได้มีการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนระบบงานเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทย โดยได้กำหนดให้กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องราวร้องทุกข์ และเพื่อให้การปฏิบัติราชการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย มีความสอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนระบบงานเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทย ที่มีการปรับปรุงใหม่ จึงมอบอำนาจให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานศูนย์ดำรงธรรมแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 2/2550 ลงวันที่ 3 มกราคม 2550

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่มนับตั้งแต่ 5/8/63

Alps Alps Alps Alps Alps
Alps Alps Alpsคำสั่ง / หนังสือสั่งการ
ทั้งหมด

แสดงข้อมูลทั้งหมด

ลำดับ เลขที่ วันที่ เรื่อง
เอกสาร
1 มท 0205.3/ว 4435 16 มีนาคม 2565 การรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สายด่วน 1567 Alps
2 0 27 ธันวาคม 2564 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 Alps
3 0 01 ธันวาคม 2564 การจัดทำประวัติพลเมืองดี Alps
4 มท 0205.3/ว 6725 26 พฤศจิกายน 2564 รางวัลพลเมืองดี 2564 Alps
5 มท 0205.3/ว 6644 23 พฤศจิกายน 2564 เปลี่ยนแปลงแบบรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน - แบบรายงานที่ 1 Alps
6 มท 0205.3/ว 6108-6109 26 ตุลาคม 2564 หนังสือแจ้งการรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด Alps
7 มท 0205.3/ว 4989 31 สิงหาคม 2564 ขอยกเลิกการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Alps
8 มท 0205.3/ว 4481 05 สิงหาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ที่คงค้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 ที่ดำเนินการจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Alps
9 มท 0205.3/ว 4044 14 กรกฎาคม 2564 มาตราการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหวา่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Alps
10 มท 0205.3/ว 2449 13 กรกฎาคม 2564 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่คงค้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 ที่ดำเนินการจนเป็นที่ยุติในมีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Alps
11 มท. 0226.2/ว 4882 20 ส.ค. 63 การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563
12 มท. 0205.3/ว2020 28 มี.ค. 63 การดำเนินงานตามนโยบายการจัดระบเบียบสังคม
13 มท. 0205.3/ว1658 18 มี.ค. 63 จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 2)
14 มท. 0205.3/ว6126 10 ต.ค. 62 จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่1) โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
15 มท.0205.3/ว4896 20 ส.ค. 62 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าถวายฎีกาขอรพะราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
16 มท.0205.3/ว4637 5 ส.ค. 62 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
17 มท.0205.3/ว3812 26 มิ.ย. 62 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม
18 มท.0205.3/ว3625 18 มิ.ย. 62 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหรือการยุติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการกำหนดแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
19 มท.0205.3/ว1057 15 ก.พ. 62 รายงานข้อมูลศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัด
20 มท.0205.3/ว0817 5 ก.พ. 62 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แสดงข้อมูลทั้งหมด

ปี 2563

แสดงข้อมูล ปี 2563

ลำดับ
เลขที่
วันที่
เรื่อง
เอกสาร
1 มท. 0226.2/ว 4882 20 ส.ค. 63 การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563
2 มท. 0205.3/ว2020 28 มี.ค. 63 การดำเนินงานตามนโยบายการจัดระบเบียบสังคม
3 มท. 0205.3/ว1658 18 มี.ค. 63 จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 2)

ปี 2562

แสดงข้อมูล ปี 2562

ลำดับ
เลขที่
วันที่
เรื่อง
เอกสาร
1 มท. 0205.3/ว6126 10 ต.ค. 62 จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่1) โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
2 มท.0205.3/ว4896 20 ส.ค. 62 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าถวายฎีกาขอรพะราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
3 มท.0205.3/ว4637 5 ส.ค. 62 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
4 มท.0205.3/ว3812 26 มิ.ย. 62 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม
5 มท.0205.3/ว3625 18 มิ.ย. 62 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหรือการยุติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการกำหนดแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
6 มท.0205.3/ว1057 15 ก.พ. 62 รายงานข้อมูลศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัด
7 มท.0205.3/ว0817 5 ก.พ. 62 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ปี 2561

แสดงข้อมูล ปี 2561

ลำดับ
เลขที่
วันที่
เรื่อง
เอกสาร
1 มท.0205.3/ว7491 20 ธ.ค. 61 การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่
2 มท.0205.3/ว7359 13 ธ.ค. 61 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี
3 มท.0205.3/ว6915 26 พ.ย. 61 แนวทางการปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม
4 มท.0205.3/ว6915 26 พ.ย. 61 การรายงานเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2561
5 มท.0205.3/6654 16 พ.ย. 61 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายเริงด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6 มท.0205.3/6628 15 พ.ย. 61 การดำเนินการในการบรรเทาผลกระทบเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม
7 มท.0205.3/ว6276 12 พ.ย. 61 จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งวดที่ 1)
8 มท.0205.3/ว6238 31 ต.ค. 61 เร่งรัดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรเทาผลการกระทบจากการจัดระเบียบสังคมประจำจังหวัด
9 มท.0205.3/ว5955 16 ต.ค. 61 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ระยะที่่ 6 รอบที่ 36 - 39
10 มท.0205.3/ว5955 16 ต.ค. 61 การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการรับบริการจากศูนย์ดำรงธรรม
แสดงข้อมูลทั้งหมด

ปี 2560

แสดงข้อมูล ปี 2560

ลำดับ
เลขที่
วันที่
เรื่อง
เอกสาร
1 มท.0205.3/ว 7143 20 ธ.ค. 60 การดำเนินการตามโครงการของขวัญปีใหม่ 2561 ของศูนย์ดำรงธรรม
2 มท.0205.3/ว6939 8 ธ.ค. 60 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี
3 มท.0205.3/ว6937 8 ธ.ค. 60 โครงการสัมมานาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิมประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4 มท.0205.3/ว6945 8 ธ.ค. 60 แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังบุคคล/กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายต้มตุ๋นหลอกลวง
5 มท.0205.3/ว6892 8 ธ.ค. 60 แบบรายงานการกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2560
6 มท.0205.3/ว6542 17 พ.ย. 60 แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7 มท.0205.3/ว19350 10 พ.ย. 60 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม
8 - 6 พ.ย. 60 แบบโอนจัดสรรงบประมาณ
9 มท.0205.3/ว5250 3 พ.ย. 60 จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่1)
10 มท.0205.3/ว5834 11 ต.ค. 60 เลื่อนการประชุม VDO Conference
แสดงข้อมูลทั้งหมด

ปี 2559

แสดงข้อมูล ปี 2559

ลำดับ
เลขที่
วันที่
เรื่อง
เอกสาร
1 มท.0205.3/ว7559 28 ธ.ค.59 การดำเนินการตามโครงการของขวัญปีใหม่ 2560ของศูนย์ดำรงธรรม
2 มท.0205.3/ว7542 28ธ.ค.59 การส่งมอบคุรุภัณฑ์ตามโครงการให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
3 มท.0205.3/22676 22ธ.ค.59 การสำรวจข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรมกรณีถูกดำเนินคดีอาญา
4 มท.0205.3/ว6409 7 พ.ย.59 การอบรมการใช้โปรแกรมระบบงานรับและติดตามเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม
5 มท.0205.3/ว6406 7 พ.ย.59 ขอทราบความต้องการเนื้อหาความรู้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดต้องการให้บรรจุในหลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
6 มท.0205.3/ว6139 26 ต.ค.59 สรุปผลการประชุมหารือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
7 มท.0205.3/ว6079 21 ต.ค.59 การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
8 - - ตัวอย่าง แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
9 มท.0205.3/ว5788 10 ต.ค.59 การในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
10 มท.0205.3/ว17719 7 ต.ค.59 ขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมด้านยุติธรรมชุมชน
แสดงข้อมูลทั้งหมด

ปี 2558

แสดงข้อมูล ปี 2558

ลำดับ
เลขที่
วันที่
เรื่อง
เอกสาร
1 มท.0205.3/ว7794 29 ธ.ค.58 หนังสือแจ้งช่องทางการรายงานผลของขวัญปีใหม่ 2559 ของศูนย์ดำรงธรรม
2 มท.0205.3/ว7713 28 ธ.ค.58 การดำเนินการตามโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 ของศูนย์ดำรงธรรม
3 มท.0205.3/ว7691 25 ธ.ค.58 เอกสารการใช้ Appication Spond
4 มท.0205.3/ว7564 18 ธ.ค.58 สรุปผลการประชุมการติดตามการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
5 มท.0205.3/ว6210 19 ต.ค.58 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
6 - 30 ก.ย.58 ตัวอย่าง-ขอความเห็นชอบจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
7 มท.0205.3/ว5569 28 ก.ย.58 ขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงคืนผืนป่าในทุกพื้นที่
8 - 28 ก.ย. 58 งบประมาณศูนย์ดำรงธรรม ปี 2559
9 นร.0704/ว102 2 ก.ย.58 การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
10 มท.0205.3/ว5290 14 ก.ย.58 การดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลร้องทุกข์ผ่านระบบสารสนเทศและ Call Center สายด่วน 1567 ในการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม
แสดงข้อมูลทั้งหมด

ปี 2559

แสดงข้อมูล ปี 2559

ลำดับ
เลขที่
วันที่
เรื่อง
เอกสาร
1 มท.0205.3/ว7559 28 ธ.ค.59 การดำเนินการตามโครงการของขวัญปีใหม่ 2560ของศูนย์ดำรงธรรม
2 มท.0205.3/ว7542 28ธ.ค.59 การส่งมอบคุรุภัณฑ์ตามโครงการให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
3 มท.0205.3/22676 22ธ.ค.59 การสำรวจข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรมกรณีถูกดำเนินคดีอาญา
4 มท.0205.3/ว6409 7 พ.ย.59 การอบรมการใช้โปรแกรมระบบงานรับและติดตามเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม
5 มท.0205.3/ว6406 7 พ.ย.59 ขอทราบความต้องการเนื้อหาความรู้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดต้องการให้บรรจุในหลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
6 มท.0205.3/ว6139 26 ต.ค.59 สรุปผลการประชุมหารือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
7 มท.0205.3/ว6079 21 ต.ค.59 การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
8 - - ตัวอย่าง แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
9 มท.0205.3/ว5788 10 ต.ค.59 การในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
10 มท.0205.3/ว17719 7 ต.ค.59 ขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมด้านยุติธรรมชุมชน
แสดงข้อมูลทั้งหมด

ปี 2557

แสดงข้อมูล ปี 2557

ลำดับ
เลขที่
วันที่
เรื่อง
เอกสาร
1 มท0205.3/ว4687 25 ธ.ค.57 การดำเนินการตามโครงการ ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชม.
2 มท0205.3/ 19 ธ.ค.57 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ รวมทั้งเรื่องคงค้างอยู่หรือเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 มท.0205.3/ว4513 16 ธ.ค.57 แจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพร้อมรายงานสถิติการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้วย
4 มท.0205.1/ว3359 8 ต.ค.57 แนวทางการพัฒนาและวางกรอบการบูรณาการการให้บริการประชาชน
5 มท.0205.1/ว8699 19 ก.ย.57 ขอทราบข้อมูลสถานที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพิ่มเติม
6 มท.0205.3/ว2285 29 ส.ค.57 การบันทึกข้อมูลเรื่องหนี้นอกระบบ ในเว็บไซต์ www.1567.moi.go.th/login/loginback.aspx
7 มท.0205.3/ว2499 27 ส.ค.57 ขอแจ้งข่าวเพื่อเตรียมดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
8 436/2557 13 ส.ค.57 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรม
    สิ่งที่น่าสนใจAlps
Alps
Alps
Alps

Alps
Alps
Alps
Alps

Alps
Alps
Alps
Alps

Alps
Alps
Alps

Alps
Alps
Alps
Alps