แสดงข้อมูล กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับ
ชื่อ ไฟล์เอกสาร
1
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Norway
2
พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557
Norway
3
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557
Norway
4
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
Norway
5
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 38) พ.ศ. 2557
Norway
6
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
Norway
7
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557
Norway
8
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557
Norway
9
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2557
Norway
10
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2557
Norway
11
พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
Norway
12
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2557
Norway
13
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557
Norway
14
พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557
Norway
15
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
Norway
16
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2557
Norway
17
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557
Norway
18
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
Norway
19
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
Norway
20
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
Norway
21
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2557
Norway
22
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
Norway
23
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
Norway
24
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557
Norway
25
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557
Norway
26
พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558
Norway
27
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
Norway
28
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2558
Norway
29
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2558<
Norway
30
พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
Norway
31
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ. 2558
Norway
32
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
Norway
33
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
Norway
34
พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2558
Norway
35
พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558
Norway
36
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558
Norway
37
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
Norway
38
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558
Norway
39
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2558
Norway
40
พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. 2558
Norway
41
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
Norway
42
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
Norway
43
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
Norway
44
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
Norway
45
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
Norway
46
พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
Norway
47
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558
Norway
48
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
Norway
49
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
Norway
50
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
Norway
51
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
Norway
52
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558
Norway
53
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558
Norway
54
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
Norway
55
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2558
Norway
56
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
Norway
57
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558
Norway
58
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
Norway
59
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
Norway
60
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558
Norway
61
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
Norway
62
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
Norway
63
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
Norway
64
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
Norway
65
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
Norway
66
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
Norway
67
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
Norway
68
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558
Norway
69
พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
Norway
70
พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. 2558
Norway
71
พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
Norway
72
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
Norway
73
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
Norway
74
พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
Norway
75
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
Norway
76
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
Norway
77
พระราชบัญญัติการชุมชนสาธารณะ พ.ศ. 2558
Norway
78
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558
Norway
79
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558
Norway
80
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
Norway
81
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
Norway
82
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
Norway
83
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558
Norway
84
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
Norway
85
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558
Norway
86
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
Norway
87
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
Norway
88
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
Norway
89
พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558
Norway
90
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
Norway
91
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
Norway
92
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
Norway
93
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
Norway
94
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
Norway
95
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
Norway
96
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558
Norway
97
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
Norway
98
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
Norway
99
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
Norway
100
. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2558
Norway
101
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
Norway
102
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558
Norway
103
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2558
Norway
104
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
Norway