แสดงข้อมูลข่าวกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์ลำดับ
รูปภาพ ชื่อ
1
First slide
การรายงานการรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สายด่วน 1567 (รายงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์)
2
First slide
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ ระหว่าง วันที่ ๙ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
3
First slide
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
4
First slide
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
5
First slide
ติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่นี่... คลิก!!
6
First slide
รับชม วีดีโอศูนย์ดำรงธรรมทั้งหมด
7
First slide
ติดตามการรายงานสถานการณ์ โควิด-19 แบบ(Real Time)
8
First slide
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
9
First slide
การป้องปรามการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน(แชร์ลูกโซ่)
10
First slide
แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11
First slide
เอกสารประกอบการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานศูนย์ดำรงธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจตาม
12
First slide
วิธีการบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสแชร์ลูกโซ่


ประชาสัมพันธ์