แสดงข้อมูลข่าวกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์ลำดับ
รูปภาพ ชื่อ
1
First slide
รับชม วีดีโอศูนย์ดำรงธรรมทั้งหมด
2
First slide
ติดตามการรายงานสถานการณ์ โควิด-19 แบบ(Real Time)
3
First slide
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
4
First slide
การป้องปรามการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน(แชร์ลูกโซ่)
5
First slide
แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6
First slide
เอกสารประกอบการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานศูนย์ดำรงธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจตาม
7
First slide
วิธีการบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสแชร์ลูกโซ่


ประชาสัมพันธ์