หน้าแรก
 
 
 
 
   
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัย
สายด่วนสำหรับบริการทางการแพทย์
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
สายด่วนสำหรับติดต่อหน่วยงานราชการ
สายด่วนสำหรับติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน
สายด่วนสำหรับสอบถามการขนส่ง
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม
สายด่วนสำหรับค้นหาเบอร์โทรศัพท
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ
 
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191
แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199
ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192
กองปราบปราม โทร. 1195
อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร. 1196
ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ โทร. 1199
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โทร. 1374
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 1650
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784
ศูนย์บริการรับแจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง โทร. 1177
   
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัย
 
ศูนย์ประชาบดี โทร. 1300
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร 1356
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร 1554
หน่วยแพทย์กู้ชีพกรุงเทพมหานคร โทร 1555
ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร 1646
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร 1650
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร 1669
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ โทร 1691
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร 1860
   
สายด่วนสำหรับบริการทางการแพทย์
 
สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร. 1165
สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร 1323
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร 1330
ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร 1367
สายด่วนองค์การอาหารและยา โทร 1556
สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร 1665
สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร 1666
สายด่วนมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โทร 1668
ศูนย์บริการ Call Center โรงพยาบาลพญาไท โทร 1772
   
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129
การไฟฟ้านครหลวง โทร 1130
การประปานครหลวง โทร 1125
การประปาส่วนภูมิภาค โทร 1662
ชลประทานบริการประชาชน โทร 1460
   
สายด่วนสำหรับติดต่อหน่วยงานราชการ
 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร 1102
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โทร 1111
กรมศุลกากร โทร 1164
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร 1166
ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร 1182
สายด่วนประกันภัย โทร 1186
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร 1330
กรมการค้าต่างประเทศ โทร 1385
สำนักงานประกันสังคม โทร 1506
สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง โทร 1548
ศูนย์ดำรงธรรม โทร 1567
กระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 1672
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทร 1694
กระทรวงการคลัง โทร 1689
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน โทร 1695
กรมสรรพสามิต โทร 1713
กระทรวงวัฒนธรรม โทร 1765
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 1767
กระทรวงคมนาคม โทร 1123
แจ้งเหตุด่วนหรือร้องทุกข์
บริการให้ข้อมูลในเรื่องคดีเศรษฐกิจ
โทร 1135
ศูนย์สนับสนุนการปฎบัติงานด้านการข่าว โทร 1139
ศูนย์บริการช้อมูลข่าวสารเการะทรวงกษตร
และสหกรณ์
โทร 1170
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับแจ้งเหตุด่วน โทร 1178
ศูนย์ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน กทช. โทร 1200
ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร โทร 1315
ศูนย์บริการข่าวสาร CAT Contact Center โทร 1322
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมศุลกากร โทร 1332
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน โทร 1360
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน โทร 1569
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร 1597
ศูนย์อำนวยการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร 1599
สายด่วนองค์การเภสัชกรรม โทร 1648
สายด่วนสุขภาพจิต โทร 1667
   
สายด่วนสำหรับติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน
 
สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM - บัตรเครดิต โทร. 1188
ธนาคารออมสิน โทร 1115
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร 1357
ธนาคารกรุงเทพ โทร 1333
ธนาคารกรุงไทย โทร 1551
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร 1572
ธนาคารทหารไทย โทร 1558
ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร 1588
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร 1595
ธนาคารธนชาต โทร 1770
ธนาคารไทยธนาคาร โทร 0-2626-7777
ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 0-2777-7777
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0-2645-9000
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร 0-2285-1555
ธนาคารนครหลวงไทย โทร 0-2828-8000
   
สายด่วนสำหรับสอบถามการขนส่ง
 
ตำรวจทางหลวง โทร.1193
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร 1197
กรมเจ้าท่า โทร 1199
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร 1384
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร 1490
ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน โทร 1543
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร 1543
กรมการขนส่งทางบก โทร 1584
ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร 1690
บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร 1126
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร 1318
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร 1566
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร 1771
สหกรณ์แท็กซี่สยาม  โทร 1661
TAXI-RADIO โทร 1681
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โทร 1690
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร 02-132-1888,
       02-132-1111-2
ท่าอากาศยานดอนเมือง โทร 02-535-1192
การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร 1573
กรมการบินพลเรือน โทร 02-568-8803,
       02-568-8800
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร 1690
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โทร 0-2716-4044
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โทร 02-617-7300
รถไฟฟ้า บีทีเอส (BTS) โทร 02-617-7300,
6000,7341
รถไฟฟ้า เอ็มอาร์ที(MRT) โทร 02-624-5200
สถานีขนส่งสายอีสาน โทร 02 936 2582-66
ต่อ 605,602
สถานีขนส่งสายเหนือ โทร 02 936 2582-66
ต่อ 614
สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ โทร 02-422-4400-1,
02-422-4444
สถานีขนส่งสายตะวันออก(เอกมัย) โทร 02-391-4164,
2504
   
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม
 
TOT โทร. 1100
AIS โทร 1175
TRUE โทร 1331
DTAC โทร 1678
   
สายด่วนสำหรับค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 
บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ โทร. 1113
บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์  TOT โทร 1133
บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง  โทร 1188
TOT Smart Call โทร 1141
   
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ
 
สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย โทร 181
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร 1545
สถานีวิทยุ จส.100 โทร 1137
สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร 1644
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โทร 1677
สมาคมเสริมสร้างครอบครัว โทร 1761
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร 1192
ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร 1359
สายด่วนเมาไม่ขับ โทร 1717
     
    กลับสู่ด้านบน
   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 สปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้
 
Copyright @ 2014 ศูนย์ดำรงธรรม @

โทรศัพท์ 1567 E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com