หน้าแรก | “พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ห่วงใยประชาชนช่วง การเดินทางในเทศกาลสงกรานต์ สั่งการให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด คุมเข้มทุกมาตรการ โดยเฉพาะช่วงควบคุมเข้มข้นวันที่ 11 - 17 เมษายน 2559 เน้นควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การเมาสุรา การฝ่าฝืนกฎจราจร การใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด” | “พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำชับทุกจังหวัดคุมเข้มสถานบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบทั้งเรื่องการเปิด – ปิดสถานบริการตามเวลา การห้ามพกพาอาวุธ การตรวจอายุผู้ใช้บริการ และปัญหายาเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมหรือเหตุทะเลาะวิวาท รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนทราบถึงมาตรการทางกฎหมาย เช่น การห้ามขายและห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่กำหนด และห้ามขายให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เป็นต้น หากพบการกระทำผิดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด” | “นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กำชับศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่งเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้ง การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแส และให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยให้จัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์และรับผิดชอบการใช้ Application spond ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประชาชนสามารถติดต่อศูนย์ดำรงธรรมได้ที่ โทร. 1567 ฟรี 24 ชั่วโมง หรือผ่านระบบ Application Spond”
 
 
 
 
› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

     

 
 
 
ประกาศรับสมัครงาน !!!
23 พ.ค.59
19 พ.ค.59
11 พ.ค.59
คำสั่ง/หนังสือสั่งการ ถึงจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่
วันที่
เรื่อง
มท.0205.3/ว2497
4 พ.ค.59
   
มท 0205.3/ว2432
2 พ.ค.59
มท.0205.3/ว2092
12 เม.ย.59
มท.0205.3/ว1999
7 เม.ย.59
มท0205.3/ว1635
21 มี.ค.59
-
14 มี.ค.59
มท0205.3/ว1103
24 ก.พ.59
มท0205.3/ว1048
19 ก.พ.59
มท.0205.3/ว0955
19 ก.พ.59
มท.0205.3/ว0121
8 ม.ค.59
มท.0205.3/ว7794
29 ธ.ค.58
มท.0205.3/ว7713
28 ธ.ค.58
มท.0205.3/ว7691
25 ธ.ค.58
มท.0205.3/ว7564
18 ธ.ค.58
มท.0205.3/ว6210
19 ต.ค.58
-
30 ก.ย.58
มท.0205.3/ว5569
28 ก.ย.58
-
28 ก.ย. 58
นร.0704/ว102
2 ก.ย.58
มท.0205.3/ว5290
14 ก.ย.58
มท.0205.3/ว5152
7 ก.ย.58
มท.0205.3/ว4984
31 ส.ค.58
มท0205.3/ว4270
29 ก.ค.58
มท.0211.3/ว3184
8 มิ.ย.58
                     
มท.0205.3/ว9665
19 พ.ค.58
มท.0205.3/ว2708
15 พ.ค.58
มท.0205.3/ว2486
1 พ.ค.58
มท.0617/ว2414
28 เม.ย.58
มท.0205.3/ว2410
28 เม.ย.58
มท.0617/ว2392
27 เม.ย.58
มท.0205.3/ว2203
17 เม.ย.58
มท0205.3/ว1573
13 มี.ค.58
มท0205.3/ว1416
6 มี.ค.58
มท0205.3/01409
21 ม.ค.58
มท0205.3/ว4687
25 ธ.ค.57
มท0205.3/
19 ธ.ค.57
มท.0205.3/ว4513
16 ธ.ค.57
มท.0205.1/ว3359
8 ต.ค.57
มท.0205.1/ว8699
19 ก.ย.57
มท.0205.3/ว2285
29 ส.ค.57
มท.0205.3/ว2499
27 ส.ค.57
436/2557
13 ส.ค.57
วันที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
30 ก.ย.58
22 ส.ค.58
31 ส.ค.58
19 ส.ค.58
7 ส.ค.58
powerpoint โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 ก.ค.58
28 เม.ย.58
17 พ.ย.57
17 ก.ย.57
5 ก.ย.57
18 ส.ค.57
14 ส.ค. 57
 
     
 
วิดีโอแนะนำ
กระทรวงมหาดไทย
  ระบบค้นหาข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน
  ค้นหาข้อมูลกฎหมายกระทรวงมหาดไทย
  รายการมหาดไทยชวนรู้ ผ่านทางวิทยุ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ มท.
  ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
  ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม
กรมการปกครอง
  ระบบสถิติทางการทะเบียน
  บริการตรวจสอบข้อมูล
  ปรึกษาปัญหาด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 1548
  ตู้ ป.ณ.44 ปณฝ.มหาดไทย 10200
  ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามนโยบาย ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม
  ระบบรับข้อเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตกระบวนงานขออนุญาตซื้ออาวุธปืน เขต กทม.
  แจ้งเบาะแสเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
   
กรมการพัฒนาชุมชน
  เว็บไซต์หมู่บ้านไทย
  คลังข้อมูลภูมิปัญญา OTOP
  บทความงานพัฒนาชุมชน
  ตารางรายการทีวี พช.
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข้อมูลเงินบำนาญ
  ระบบฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย
  ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท จปฐ./กชช.2ค
  ร้องเรียน-แจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนจริยธรรม
   
กรมที่ดิน
  การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
  เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนอาคารชุด
  การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
  ข้อมูลที่ดินสำหรับคนต่างด้าว
  การได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา
  บทความต่าง ๆ
  กฎหมายน่ารู้
 
ระเบียบ
 
ประกาศ
 
รวมกฎกระทรวง
 
พระราชกฤษฎีกา
 
พระราชบัญญัติ
  คู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากร การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
  งานจดทะเบียนกลาง
  คำแนะนำเบื้องต้นในการไปสำนักงานที่ดิน
  หลักฐานการขอจดทะเบียน
  ประเภทการจดทะเบียน
  ขั้นตอนการจดทะเบียน
  ค่าธรรมเนียม ภาษี และอากร
  การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน
  การอายัดที่ดิน
  การมอบอำนาจ
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
  ตัวอย่างคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  การขอทราบราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
  ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
  ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
  แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
  คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
  ค้นหาข้อมูลที่ดิน
  โครงการการให้บริการประชาชน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมที่ดิน
  ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
  download หนังสือมอบอำนาจ
  สืบค้นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดิน
  ร้องเรียน - ร้องทุกข์
   
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  e-Map (ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน e-report)
  ระบบบริการแจ้งเหตุสาธารณภัย
  ระบบฐานข้อมูลสาธารณภัย
  สารสนเทศภูมิศาสตร์
  Download ข้อมูลต่าง ๆ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ประสานความเสมอภาคหญิงชาย
  ผังรายการเสียงตามสาย
  สื่อการเรียนรู้ (e-Learning)
  กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย มท. (ตัวชี้วัด)
  สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัย
  รายงานเพลิงไหม้พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน
  ร้องเรียน - ร้องทุกข์
   
กรมโยธาธิการและผังเมือง
  ฐานข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม
  บริการดาวน์โหลดข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม และแผนที่ แผนผัง ท้ายกฎกระทรวง
  กฏกระทรวงผังเมืองรวมที่ประกาศใหม่
  ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง
  ยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผังเมืองรวมทางระบบอินเทอร์เน็ต
  การบริการข้อมูลดิจิตอล
  ฐานข้อมูลและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวง
  แนะนำงานบริการประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ข้อมูลด้านการเงินการคลังท้องถิ่น
  สรุปข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สรุปข้อมูลด้านสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สรุปข้อมูลด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สรุปข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
  E-book สถ.
  ติดต่อเรา
   
การไฟฟ้านครหลวง
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แบบขอใช้ไฟฟ้า
  แบบขอเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้า
  การคิดค่าไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
  การขอใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
  อัตราค่าบริการ
  สถานที่ตั้ง กฟน.เขต
  สถานที่ตั้ง กฟน. สาขาย่อย
  ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ
  ตำแหน่ง EV Station
  อัตราค่าไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
  ค่า ft
  การคำนวณค่าไฟฟ้า
  อื่น ๆ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
  ประกาศดับไฟ
  MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวง
   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  e-Application
  PEA e-Pay
  ค้นหาแผนที่สำนักงาน
  Knowledge Base Management
  ค่า ft
  ประกาศดับไฟ
  เปิดให้บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านโทรศัพท์มือถือ
  ช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้า
  แจ้งข้อร้องเรียน
  1129 PEA Call Center
   
การประปานครหลวง
  บริการของ กปน.
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ชำระค่าน้ำทาง Internet
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  พื้นที่น้ำไม่ไหล
  คลินิกน้ำสะอาด
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  คุณภาพน้ำดิบ
  1125 MWA Call Center
  รับเรื่องร้องเรียน
   
การประปาส่วนภูมิภาค
  คู่มือการให้บริการประชาชน
  ประเภทของผู้ใช้น้ำ
  เงื่อนไขในการใช้น้ำ
  ขอติดตั้งประปาใหม่
  แบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ
  มาตรฐานน้ำประปาของ กปน.
  ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา
  พื้นที่น้ำประปาดื่มได้
  อัตราค่าน้ำ
  ตรวจสอบค่าน้ำ
  โปรแกรมคิดค่าน้ำ
  ค่าบริการวิเคราะห์น้ำ
  โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ
  ช่องทางชำระเงินค่าน้ำประปา
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค
   
องค์การตลาด
  ชุมชนยิ้ม
  สาระน่ารู้
   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 สปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้
 
Copyright @ 2014 ศูนย์ดำรงธรรม @

โทรศัพท์ 1567 E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com