หน้าแรก
 
 
 
 
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557
3. พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557
4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 38) พ.ศ. 2557
6. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
7. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557
8. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557
9. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2557
10. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2557
11. พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
12. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2557
13. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557
14. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557
15. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
16. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2557
17. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557
18. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
19. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
20. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
21. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2557
22. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
23. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
24. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557
25. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557
26. พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558
27. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
28. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2558
29. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2558
30. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
31. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ. 2558
32. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
33. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
34. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2558
35. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558
36. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558
37. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
38. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558
39. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2558
40. พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. 2558
41. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
42. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
43. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
44. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
45. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
46. พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
47. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558
48. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
49. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
50. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
51. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
52. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558
53. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558
54. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
55. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2558
56. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
57. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558
58. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
59. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
60. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558
61. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
62. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
63. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
64. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
65. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
66. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
67. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
68. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558
69. พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
70. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. 2558
71. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
72. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
73. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
74. พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
75. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
76. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
77. พระราชบัญญัติการชุมชนสาธารณะ พ.ศ. 2558
78. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558
79. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558
80. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
81. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
82. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
83. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558
84. พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
85. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558
86. พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
87. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
88. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
89. พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558
90. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
91. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
92. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
93. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
94. พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
95. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
96. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558
97. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
98. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
99. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
100. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2558
101. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
102. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558
103. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2558
104. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 
 สปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้
 
Copyright @ 2014 ศูนย์ดำรงธรรม @

โทรศัพท์ 1567 E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com