หน้าแรก
 

 

 

การดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพิ่มทักษะความสามารถบุคลากร
เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปี 2559
   

ข้อมูลรถตู้โดยสาร ไปที่สถานที่สัมมนา (โรงแรมสีดารีสอร์ท เขาใหญ่-นครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก)
 
 
Copyright @ 2014 ศูนย์ดำรงธรรม @

โทรศัพท์ 1567 E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com