หน้าแรก
 
 
 
 

ภารกิจหน้าที่ โดยสังเขป
- รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
- ประสานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
- ประมวลแยกแยะเรื่องร้องทุกข์จากช่องทาง/หน่วยงาน
- งานให้คำปรึกษาแนะนำกับประชาชน
- ประสานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท/แก้ไขปัญหาของประชาชน
- งานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานศูนย์ดำรงธรรม
- ประสานการจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
- งานส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (E-Report)
- งานติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม
- งานทูลเกล้าถวายฎีกาจากสำนักราชเลขาธิการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อโทร. 0-2221-1133     มท.50458

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 สปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้
 
Copyright @ 2014 ศูนย์ดำรงธรรม @

โทรศัพท์ 1567 E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com