หน้าแรก
 
 
 
 
 
กรมการปครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
องค์การตลาด
 
กรมการปครอง
สำนักบริหารการปกครองท้องที่ (ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน)
  งานบริการประชาชนที่หน่วยงาน ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน
สำนักการสอบสวนและนิติการ
  การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอำเภอ
  การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอำเภอ
  การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
  งานโรงแรม
  งานสถานบริการ
  งานสมาคม
  งานมูลนิธิ
  งานขายทอดตลาดและค้าของเก่า
  การขออนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า
  ฝ่ายขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
  การขออนุญาตเล่นการพนันแถมพก
  การขออนุญาตเล่นการพนันม้า
  การขออนุญาตเล่นการพนันมวย
  การขออนุญาตเล่นการพนันสลาก
  การขอคัดสำเนาใบอนุญาต
  การขอตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
  การแจ้งอายัดอาวุธปืน
  การถอนอายัดอาวุธปืน
  การตรวจข้อมูลอาวุธปืนเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ
  คำขอสลักหลังตัดโอนใบอนุญาต (แบบ ป.๔)
  สลักหลังตัดโอนใบอนุญาต (แบบ ป.๓) ตอนที่ ๓ (ปืนสวัสดิการ)
  การแจ้งการย้ายอาวุธปืน
  ออกใบแทนใบอนุญาต
  ขอออกใบคู่มือประจำปืน
  ย้ายอาวุธปืน
  ขั้นตอนการขออนุญาต ให้มีและใช้อาวุธปืน (ซื้อ/โอน/โอนมรดก อาวุธปืน)
  ขออนุญาตทำเครื่องหมายทะเบียนอาวุธปืน
 
กรมการพัฒนาชุมชน
  บริการข้อมูล จปฐ ข้อมูลกลุ่ม องค์กรในงานพัฒนาชุมชน
  ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
  ระบบการรับเรื่องร้องเรียนกองการเจ้าหน้าที่
 
กรมที่ดิน
  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม( ขาย, ขายฝาก, ให้, จำนอง)
  การขอรับมรดก
  การขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน
  การขอตรวจสอบหลักทรัพย์ ตรวจกรรมสิทธิ์ ขอคัดถ่ายเอกสาร
  การขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
  การรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน
  การออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง
  บริการแบบแปลนก่อสร้าง (แบบบ้าน)
  บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
  บริการตอบข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
  บริการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
  บริการแผนที่ทั่วไป
  บริการการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ได้แก่ งานอาคาร งานเขื่อน งานทางระบายน้ำ งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานระบบป้องกันน้ำท่วม งานทาง งานสะพาน และงานปรับปรุงภูมิทัศน์
  บริการขอรับคำปรึกษาและตรวจสอบด้านการผังเมือง
  บริการรับแจ้งเบาะแสอาคารอาจเป็นภยันตราย
  บริการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดิน
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่านระบบสายด่วนนิรภัย ๑๗๘๔
  การให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเกิดจากสาธารณภัย
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
การประปานครหลวง
  การติดตั้งประปาใหม่
  บริการชำระค่าน้ำประปาและสอบถามข้อมูล
  ตรวจสอบสถานะการติดตั้ง
  บริการคำนวณค่าน้ำ
  งานรับคำร้อง แจ้งเหตุ รับเรื่องร้องเรียน และงานบริการสาขา
 
การประปาส่วนภูมิภาค
  งานบริการที่สามารถดำเนินการได้เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
  งานบริการประชาชนที่หน่วยงานมี ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน
 
การไฟฟ้านครหลวง
  การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า
  Call Center 1130
  งานขอใช้ไฟฟ้า
  งานบริการประชาชนที่หน่วยงานมี ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน
  ที่ตั้งและหมายเลขติดต่อการไฟฟ้านครหลวง 18 เขต และ 13 สาขาย่อย
  แบบรายงานที่ให้บริการที่ดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัด
  ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE)
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  งานบริการที่สามารถดำเนินการได้เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
  งานบริการประชาชนที่หน่วยงานมี ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน
 
องค์การตลาด
  งานบริการที่สามารถดำเนินการได้เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
  งานบริการประชาชนที่หน่วยงานมี ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน
   
 
 
 
 
Copyright @ 2014 ศูนย์ดำรงธรรม @

โทรศัพท์ 1567 E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com