พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี
ประจำปี พ.ศ. 2560
พลเมืองดีหมายถึง"ผู้ทำคุณความดีในการเข้าช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกอยู่ในอันตรายและต้องการความช่วยเหลือหรือการเข้าช่วยเหลือกิจรรมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในเหตุฉุกเฉินต่างๆด้วยคุณธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัดโดยมิได้คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว"ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดีในวันที่
1 เมษายน ของทุกปีนั้น โดยได้มีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี จำนวน 7 ท่านดังนี้

จ่าสิบตรี พีระวัตร มณีรัตน์
อายุ ๒๘ ปี
อาชีพ รับราชการทหาร

สิบเอก ณัฐพล วาฤทธิ์
อายุ ๒๙ ปี
อาชีพ รับราชการทหาร


นายสุตี กันมา
อายุ ๖๓ ปี
อาชีพ  เกษตรกร

นายสุภัทรพงศ์  จิตรหลัง
อายุ ๓๕ ปี
อาชีพ พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายบุญชอบ พูนริด
อายุ๔๐ ปี
อาชีพรับจ้าง-เกษตรกร

นางปรานีย์ ม่วงสาร
อายุ ๔๘ ปี
อาชีพ ทำนา

นายไพโรจน์ วลากลาง
อายุ ๓๖ ปี
อาชีพ พนักงานบริษัท


 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 สปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้
 
Copyright @ 2014 ศูนย์ดำรงธรรม @

โทรศัพท์ 1567 E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com