หน้าแรก
 
 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เพิ่มทักษะความสามารถบุคลากร  เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม
ให้มีประสิทธิภาพเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
 
Copyright @ 2014 ศูนย์ดำรงธรรม @

โทรศัพท์ 1567 E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com